23 Ιουνίου, 2024
 Απόσπασμα Καταστατικού
Άρθρο 1
     Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Φιλοπροόδων Άσκρης, “Ο ΗΣΙΟΔΟΣ”», με έδρα την Άσκρη.
Άρθρο 2
     Σκοποί του συλλόγου είναι:
 • Η προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων και του φυσικού κάλλους της Άσκρης.
 • Η συμβολή στον εξωραϊσμό του χωριού
 • Η συλλογή, καταγραφή και μελέτη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
 • Η συστηματική γνωριμία του κοινού και ιδιαίτερα των παιδιών με την Κοιλάδα των Μουσών.
 • Η διατήρηση και η διάδοση των πατροπαράδοτων εθίμων.
 • Η συνεχής επαφή και η επικοινωνία με τους απανταχού Ασκραίους.
Άρθρο 3
Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου είναι:
 • Οι εξωραϊστικές κινητοποιήσεις.
 • Η ανάπτυξη κάθε είδους πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας.
 • Η οργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, συζητήσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 • Η έκδοση εντύπων και η χρήση του διαδικτύου.
 • Η θέσπιση και χορήγηση βραβείων.
 • Η ίδρυση αρχείων και βιβλιοθηκών.
 • Η ανάληψη ή ενίσχυση ευρύτερων πολιτιστικών εκστρατειών.
 • Η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και η συνεργασία με φορείς που επιδιώκουν τους ίδιους ή ανάλογους σκοπούς.
 • Κάθε άλλη πρόσφορη ενέργεια για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.
Η υλοποίηση των έργων θα πραγματοποιείται:
 • Με συγκρότηση ομάδων εργασίας και επιτροπών από τα μέλη που μπορούν να προσφέρουν, με συντονισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Με τη συγκέντρωση, τη συζήτηση και την ανταλλαγή σκέψεων και γνωμών των μελών του συλλόγου, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τα εν γένει ζητήματα του Συλλόγου.
 • Με τη δημιουργία ομάδας μελέτης για την επεξεργασία, προβολή και προώθηση λύσεων των διαφόρων θεμάτων της Άσκρης.
 • Με παραστάσεις, διαβήματα, ερωτήσεις και επερωτήσεις στις αρμόδιες αρχές όλων των βαθμίδων και τη συνεργασία μ' αυτές.
Ο Σύλλογος επιδιώκει και περιφρουρεί τη στενή συνεργασία με τον εκάστοτε Δήμο που ανήκει η Άσκρη.
Άρθρο 4
     Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, φίλους της Άσκρης και επίτιμα:
 • Τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του κάθε πρόσωπο, το οποίο κατάγεται από την Άσκρη ή έχει σύζυγο από την Άσκρη και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστα-τικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Τα τακτικά μέλη γράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται γι' αυτό στο Σύλλογο.
 • Φίλοι της Άσκρης μπορούν να γίνουν άτομα τα οποία διατηρούν πνευματικούς δεσμούς με την Άσκρη και επιθυμούν να συμβάλουν με οιονδήποτε τρόπο, ηθικά ή υλικά, στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, ανεξαρτήτως ηλικίας ή καταγωγής. Τα μέλη αυτά γράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Σύλλογο.
 •  
  Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να ανακηρυχθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, προσωπικότητες που έχουν σημαντική παρουσία στο χώρο της πνευματικής ή καλλιτεχνικής δημιουργίας και έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην Άσκρη. Τα επίτιμα μέλη είναι απαλλαγμένα των εισφορών και δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
  -----------------------------------------------------
Άρθρο 18    
     Ο σύλλογος έχει στρογγυλή σφραγίδα η οποία κυκλικά γράφει: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΑΣΚΡΗΣ» με το έτος ίδρυσης 2010 και στη μέση έχει την ανάγλυφη μορφή του Ησιόδου με το όνομα «ΗΣΙΟΔΟΣ».
-----------------------------------------------------
     Το καταστατικό αποτελούμενο από 21 άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα στην Άσκρη την 30 Ιανουαρίου 2010, από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 252/21/10/2010 απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Θηβών.