23 Ιουνίου, 2024
 Hesiods’ Cosmos
     Hesiod’s Cosmos offers a comprehensive interpretation of both the Theogony and the Works and Days and demonstrates how the two Hesiodic poems must be read together as two halves of an integrated whole embracing both the divine and the human cosmos. After first offering a survey of the structure of both poems, Professor Clay reveals their mutually illuminating unity by offering detailed analyses of their respective poems, their teachings on the origins of the human race and the two versions of the Prometheus myth. She then examines the role of human beings in the Theogony and the role of the gods in the Works and Days, as well as the position of the hybrid figures of monsters and heroes within the Hesiodic cosmos and in relation to the Hesiodic Catalogue of Women.
 
     Το Hesiod’s Cosmos προσφέρει μια ολοκληρωμένη ερμηνεία τόσο της "Θεογονίας" όσο και του "Έργα και Ημέραι" και καταδεικνύει πως τα δύο Ησιόδεια ποιήματα πρέπει να διαβαστούν σαν μέρη ενός ολοκληρωμένου συνόλου που καλύπτει τόσο το θεϊκό όσο και το ανθρώπινο σύμπαν. Αφού πρώτα κάνει μία έρευνα της δομής και των δύο ποιημάτων, η καθηγήτρια Clay αποκαλύπτει την αμοιβαία διαφωτιστική ενότητά τους, παρουσιάζοντας λεπτομερείς αναλύσεις των αντίστοιχων ποιημάτων, για τη διδασκαλία τους σχετικά με την προέλευση του ανθρώπινου γένους και τις δύο εκδοχές του μύθου Προμηθέα. Στη συνέχει η συγγραφέας εξετάζει το ρόλο των ανθρώπων στην Θεογονία και το ρόλο των θεών στα Έργα και Ημέραι, καθώς και τη θέση των υβριδικών μορφών των τεράτων και ηρώων μέσα στο  Ησιόδειο σύμπαν και σε σχέση με τον Ησιόδειο Κατάλογο Γυναικών.