23 Ιουνίου, 2024
 Hesiodos’ Ascra
     In Works and Days, one of the two long poems that have come down to us from Hesiod, the poet writes of farming, morality, and what seems to be a very nasty quarrel with his brother Perses over their inheritance. In this book, Anthony T. Edwards extracts from the poem a picture of the social structure of Ascra, the hamlet in northern Greece where Hesiod lived, most likely during the seventh century b.c.e. Drawing on the evidence of trade, food storage, reciprocity, and the agricultural regime as Hesiod describes them in Works and Days, Edwards reveals Ascra as an autonomous village, outside the control of a polis, less stratified and integrated internally than what we observe even in Homer. In light of this reading, theconflict between Hesiod and Perses emerges as a dispute about the inviolability of the community's external boundary and the degree of interobligation among those within the village. Hesiod's Ascra directly counters the accepted view of Works and Days, which has Hesiod describing a peasant society subordinated to the economic and political control of an outside elite. Through his deft analysis, Edwards suggests a new understanding of both Works and Days and the social and economic organization of Hesiod's time and place.
     Illustrations: 1 b/w photograph, 2 maps From the Inside Flap.
     "This is a significant book for early Greek historians and scholars of Greek literature. It's an original and important argument, and everyone working on archaic Greece will need to read this and take it into consideration."--Ian Morris, author of Archaeology as Cultural History.
 
      Στο "Έργα και Ημέραι", ένα από τα δύο μεγάλα ποιήματα που έχουν έρθει σε μας από τον Ησίοδο, ο ποιητής γράφει για τη γεωργία και την ηθική και περιγράφει μία άσχημη διαφωνία που είχε με τον αδελφό του Πέρση σχετικά με την  κληρονομιά τους. Σε αυτό το βιβλίο, ο Anthony T. Edwards αποσπά από το ποίημα μια εικόνα της κοινωνικής δομής της Άσκρης, κωμόπολη της "βόρειας" Ελλάδας, όπου ζούσε ο Ησίοδος, πιθανότατα κατά τον έβδομο αιώνα π.Χ. Με βάση τα στοιχεία των εμπορικών συναλλαγών, της αποθήκευσης τροφίμων, των αμοιβαίων κοινωνικών σχέσεων και του αγροτικού καθεστώτος, όπως τα περιγράφει ο Ησίοδος στο "Έργα και Ημέραι", ο Edwards αποκαλύπτει Άσκρα ως αυτόνομο χωριό, που δεν ελέγχεται από κάποια άλλη πόλη, με λιγότερη κοινωνική διαστρωμάτωση και εσωτερική ολοκλήρωση από που παρατηρούμε ακόμη και στον Όμηρο. Υπό το πρίσμα αυτής της ανάγνωσης, η σύγκρουση μεταξύ Ησιόδου και Πέρση, προβάλλεται ως μια διαμάχη σχετικά με το απαραβίαστο των εξωτερικών συνόρων της κοινότητας και του βαθμού των αμοιβαίων υποχρεώσεων μεταξύ όσων κυκλοφορούν στο χωριό. Η "Άσκρη του Ησιόδου" απεικονίζει ευθέως την επικρατούσα στο "Έργα και Ημέραι"  άποψη που είχε ο Ησίοδος, περιγράφοντας μια κοινωνία αγροτών, εξαρτώμενη από τον οικονομικό και πολιτικό έλεγχο μιας εξωτερικής ελίτ. Μέσα από την επιδέξια ανάλυσή του, ο Edwards προτείνει μια νέα αντίληψη τόσο του "Έργα και Ημέραι", όσο και της κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης της εποχής και της πατρίδας του Ησίοδου.
     Εικονογράφηση: 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία και 2 χάρτες στο εσώφυλλο.
     "Αυτό είναι ένα σημαντικό βιβλίο για τους ιστορικούς της πρώιμης Ελλάδας και τους μελετητές της ελληνικής λογοτεχνίας. Είναι ένα πρωτότυπο και σημαντικό έργο και όλοι όσοι εργάζονται πάνω στην αρχαϊκή Ελλάδα, θα πρέπει να το διαβάσουν και να το λάβουν υπόψη."  (Ian Morris, συγγραφέας Αρχαιολογίας και Πολιτιστικής Ιστορίας)