21 Μαΐου, 2024
 Σημερινή εικόνα της Άσκρης

Ανάλυση του ανθρώπινου δυναμικού
     Στον πίνακα που παρατίθεται εμφαίνονται τα στοιχεία τα σχετικά με το σύνολο των κατοίκων, την ηλικία και το φύλο. Το σύνολο των κατοίκων ανέρχεται στους 380. Από αυτούς το 46,84% είναι άρρενες και το 53,16% είναι θήλεις. Τα ποσοστά της ηλικίας και των δύο φύλων κατανέμονται ως εξής: το 16,84% ανήκει στην 1η ηλικία, το 37,87 % στη 2η και το 45,27 % στις 3η και 4η ηλικίες.

                            Αρρ.   Θηλ. Σύνολο
Μηνών - 9 ετών  12        12        24
10-19 ετών         17       12        29
20 - 29 ετών         5          6        11
30 - 39 ετών       23        25        48
40 - 49 ετών       24        23        47
50 - 59 ετών       30        19        49
60 - 69 ετών       17        22        39
70 - 79 ετών       34        59        93
80 - 89 ετών       14        22        36
90- 100 άνω         2          2          4
Σύνολο              178     202     380

     Αναλυτικότερα, από τον παρακάτω πίνακα εμφαίνονται τα στοιχεία τα σχετικά με τον αριθμό, το φύλο και την ηλικία των παιδιών, των εφήβων και των νέων, δηλαδή των κατοίκων της 1ης ηλικίας. Ο αριθμός των παιδιών ανέρχεται σε 24, των εφήβων σε 29 και των νέων σε 11. Από το σύνολο των παιδιών ηλικίας 04-12 ετών, στο Νηπιαγωγείο φοιτούν 2 νήπια και 6 προνήπια, ένα από αυτά είναι αλβανικής καταγωγής και στο διθέσιο Δημοτικό Σχολείο φοιτούν 21 μαθητές από τους οποίους ένας είναι επίσης αλβανικής καταγωγής. Από το σύνολο των εφήβων ηλικίας 13-19 ετών, 12 φοιτούν στο Γυμνάσιο - Λύκειο Θεσπιών και οι λοιποί είναι σπουδαστές.

Παιδιά, έφηβοι και νέοι κατά ηλικία και φύλο

Μην-9 ετών 10-19 ετών 20-29 ετών Σύνολο
                Αγ    Κορ. Αγ.    Κορ. Αγ.    Κορ.  Σύνολο
Παιδιά    12    12      -      -         -         -         24
Έφηβοι    -        -     17     12     -         -         29
Νέοι          -        -       -         -     5        6         11
Σύνολο    12    12    17    12     5        6         64

     Ο αριθμός των εγγάμων μονίμων κατοίκων οι οποίοι έχουν παιδιά ηλικίας μην.-19 ετών και είναι οι κατεξοχήν ενεργοί πολίτες, ανέρχεται σε 25. Από αυτούς 4 έχουν 3 παιδιά, 17 έχουν 2 παιδιά και 4 έχουν 1 παιδί εδώ στο χωριό. Τρεις, από τους τελευταίους, έχουν και άλλα παιδιά ηλικίας άνω των 19 ετών τα οποία ζουν εκτός του χωριού. Επιπλέον, τα παιδιά των μονίμων κατοίκων τα οποία ζουν μόνιμα ή προσωρινά εκτός του χωριού (εργάτες, υπάλληλοι, σπουδαστές, στρατιωτικοί) έγγαμα ή άγαμα, ανέρχονται στα 150 περίπου. Δεν υπολογίζεται ο αριθμός των συζύγων και των παιδιών των εγγάμων. Από τον παρακάτω πίνακα εμφαίνονται τα στοιχεία τα σχετικά με το φύλο, την ηλικία και το οικογενειακό και κοινωνικό καθεστώς των εν χηρεία διατελούντων κατοίκων του χωριού. Το σύνολο των εν χηρεία διατελούντων κατοίκων, και των δύο φύλων, ανέρχεται σε 66 (58 γυναίκες και 8 άνδρες). Το μεγαλύτερο ποσοστό 83,35% και των δύο φύλων, είναι ηλικίας 70-89 ετών. Ως προς το οικογενειακό και κοινωνικό καθεστώς τους και των δύο φύλων, το 49% περίπου συμβιώνουν με έγγαμα ή άγαμα παιδιά και το 51% ζουν μόνοι.
Οι εν χηρεία διατελούντες κάτοικοι

            40/49    50/59    60/69    70/79    80/89    90/100   Σύνολο
Χήρες     1             2            4          34          15           2              58
Χήροι      -             -             1            1             5           1                8
Σύνολο   1            2             5          35           20          3              66

Οι εν χηρεία διατελούντες κάτοικοι    

              Ζουν με έγγαμα τέκνα   Ζουν με άγαμα τέκνα   Ζουν μόνοι   Σύνολο
Χήρες                      12                                 15                          31               58
Χήροι                        3                                   1                             4                  8
Σύνολο                    15                                16                           35               66

     Από τον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα στοιχεία τα σχετικά με την ηλικία, το φύλο και το κοινωνικό καθεστώς των αγάμων ηλικίας 30-49 ετών και 50 ετών και άνω, οι οποίοι ανέρχονται σε 44 (27 άνδρες και 17 γυναίκες). Από το σύνολο τους 26 (18 άνδρες και 8 γυναίκες) συμβιώνουν με τους γονείς τους, κυρίως με χήρες μητέρες, 6 (3 περιπτώσεις Χ2) είναι αδέλφια που ζουν μόνα και 12 (8 άνδρες και 4 γυναίκες) ζουν μόνοι.

Άγαμοι κατά φύλο, ηλικία και κοινωνικό καθεστώς

Ηλικία Καθεστώς
                30-49 50-    Σύνολο   Ζουν με γονείς Ζουν μόνοι Σύνολο
Αρρ.           18         9       27               18                       8             30
Θηλ.           12         5      17                  8                       4              14
Σύνολο       30     14       44                26                     12             44

Διάφορα
     Οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία. Οι περισσότεροι καλλιεργούν μικρούς κλήρους αγροτεμαχίων, ελαιόδενδρα και αμπέλια. Υπάρχουν, ανάμεσα σ' αυτούς, και ελάχιστοι οι οποίοι εκτός των ιδίων κλήρων, ενοικιάζουν, καλλιεργούν και εκμεταλλεύονται τα αγροτεμάχια, ελαιόδενδρα και αμπέλια πολλών συμπολιτών τους οι οποίοι διαβιώνουν εκτός του χωριού. Ελάχιστοι επίσης ενοικιάζουν, καλλιεργούν και εκμεταλλεύονται κωπαϊδικά αγροτεμάχια στα οποία καλλιεργούν κυρίως το τριφύλλι. Πολλοί, αν όχι όλοι, οι καλλιεργητές διαθέτουν δικά τους τρακτέρ, μικρά και μεγάλα φορτηγά και οι περισσότεροι απ' αυτούς και IX αυτοκίνητα, όπως και πολλοί άλλοι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. Υπάρχουν επίσης ελάχιστοι κάτοικοι οι οποίοι εκτρέφουν αμνοερίφια και αγελάδες. Δυστυχώς, η πάλαι ποτέ ανεπτυγμένη κτηνοτροφία έχει συρρικνωθεί αρκετά.
     Στο χωριό σήμερα υπάρχουν δύο μεγάλα οινοποιεία-εμφιαλωτήρια και τρία μικρά. Δύο ελαιοτριβεία, ένα ιδιω-τικό και ένα του συνεταιρισμού. Δύο «Market», ένα μεγά-λο και ένα μικρό. Δύο κρεοπωλεία και μια ταβέρνα. Ένα μεγάλο καφενείο, δύο καφετέριες και ένα ουζερί. Ένα κουρείο. Δύο αρτοποιεία. Ένα βουλκανιζατέρ και ένα πρατήριο βενζίνης. Ένα ταξί δημοσίας χρήσεως. Όσοι κάτοικοι και των δύο φύλων, είναι ηλικίας 65 ετών και άνω συνταξιοδοτούνται από τον ΟΓΑ. Υπάρχουν όμως και άλ-λοι που είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε.
     Διοικητικώς το χωριό από το 1999 εντάχθηκε στο σύστημα «Καποδίστριας» και, ως Τοπικό Διαμέρισμα Άσκρης, συναποτελεί με το Νεοχώρι, τις Θεσπιές, το Λεοντάρι και το Μαυρομματι το Δήμο Θεσπιών με έδρα τις Θεσπιές (Ερημόκαστρο). Εκτός του ενοριακού Ναού, ρυθμού Βασιλικής, υπάρχουν στο χωριό το καλαίσθητο κτίριο στο οποίο στεγάζονται το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο, το Γραφείο του Τοπικού Διαμερίσματος Άσκρης (πρώην Γραφείο Κοινότητας) στο οποίο στεγάζεται και το αγροτικό Ιατρείο και το Γραφείο του ελαιουργικού και αμπελουργικού Συνεταιρισμού. Εκτός από την κεντρική πλατεία, που είναι η ωραιότερη από εκείνες των γειτονικών χωριών, το χωριό έχει άλλες δύο μικρές πλατείες και μια παιδική χαρά. Την κεντρική πλατεία την κοσμεί η προτομή του μεγάλου Ασκραίου ποιητή Ησιόδου. Μετά τον σεισμό του 1981, που είχε ως επίκεντρο τα νησιά Αλκυονίδες του Κορινθιακού κόλπου, πολλά σπίτια του χωριού, είτε έπαθαν ζημιές, είτε όχι, κατεδαφίστηκαν και στη θέση τους κτίστηκαν νέα σπίτια. Την τελευταία δεκαετία μάλιστα κτίστηκαν πολλά σπίτια με σύγχρονες προδιαγραφές (εσωτερική ύδρευση και θέρμανση (καλο-ριφέρ), αποχετεύσεις, τα οποία όμως τους περισσότερους μήνες παραμένουν κλειστά, ή ανοίγουν περιστασιακά (Σαββατοκύριακα, μεγάλες γιορτές).
     Είναι πολύ δύσκολο και μάλλον ανεπίτρεπτο το να εκφράσει κάποιος οποιαδήποτε κρίση για το θρησκευτικό συναίσθημα και τις εκδηλώσεις των κατοίκων του χωριού αφού η πίστη, από την οποία πηγάζει αυτό, είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Οι όποιες ενδείξεις των εκδηλώσεων του θρησκευτικού συναισθήματος δεν αποτελούν ασφαλές κριτήριο για την αξιολόγηση του. Μια από αυτές τις ενδείξεις είναι ο εκκλησιασμός. Ελάχιστα είναι τα ά-τομα που εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή. Οι πλείστοι όμως προσέρχονται στο Ναό στην Ακολουθία της Μ. Παρασκευής και τις εορτές του Πάσχα, καθώς και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η συμμετοχή τους στα Μυστήρια του Βαπτίσματος, του Γάμου και της Θ. Κοινωνίας είναι σταθερή. Τις θρησκευτικές ανάγκες των κατοίκων διακονεί με τρόπο ικανοποιητικό ο Εφημέριος π. Ευστράτιος Ευθυμιάκης, οι δύο ιεροψάλτες καθώς και η τετραμελής Εκκλησιαστική Επιτροπή. Τρεις ικανότατοι κληρικοί καταγόμενοι από το χωριό και είναι πνευματικά τέκνα του αειμνήστου π. Παύλου Κιούση, οι πρωτοπρεσβύτεροι π. Αθανάσιος Αθανασίου (Χολιασμένος), ο π. Δημήτριος Κ. Αργυρίου και ο π. Ευάγγελος Γ. Ρουσέτης, διακονούν σε ενορίες εκτός Άσκρης.
     Εκτός των παιδιών και των εφήβων ηλικίας 06-19 ετών που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο και στα Γυμνάσιο-Λύκειο, λίγοι είναι οι νέοι ηλικίας 20-29 ετών που είναι απόφοιτοι Λυκείου. Από τους υπολοίπους, ηλικίας 30 και άνω, ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν κάνει ανώτερες σπουδές. Οι πλείστοι όμως είναι απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου. Ελάχιστοι επίσης της 3ης ηλικίας υπήρξαν μα-θητές του παλαιού Σχολαρχείου. Πολλοί επίσης της 3ης ηλικίας, κυρίως γυναίκες, κατατάσσονται στην κατηγορία των αγραμμάτων. Αναλφάβητοι δεν υπάρχουν. Παρόλον ότι το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων βελτιώνεται ρα-γδαίως και η ελληνική γλώσσα ομιλείται από όλους ανεξαιρέτως, εν τούτοις πολλοί και από τους κατοίκους της 3ης ηλικίας ομιλούν ταυτόχρονα και την «αρβανίτικη γλώσσα». Σ' αυτό συντελεί και η παρουσία 35 περίπου ατόμων -ο αριθμός που μεταβάλλεται εποχικά αυξάνεται τις περιόδους του τρυγητού και τις συγκομιδής του ελαιοκάρπου- αλβανικής καταγωγής που από το 1997 έφθασαν σταδιακώς στο χωριό όπου ζουν και συνεργάζονται αρμονικά με τους γηγενείς και οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες προσαρμογής και αφομοίωσης από την κοινωνία του χωριού. Πέντε παιδιά (τέσσερα κορίτσια και ένα αγόρι) έχουν βαπτιστεί ορθόδοξα και δύο από αυτά φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο.
     Το χωριό πανηγυρίζει, «υποτονικά» πλέον, τη 15η Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην οποία είναι αφιερωμένος και ο ενοριακός Ναός. Υπάρχει και αναπτύσσει διάφορες δραστηριότητες ο Σύλλογος Γυναικών Άσκρης, που οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, όπως η γιορτή του κρασιού, εκδρομές σε Μοναστήρια και αρχαιολογικούς χώρους κ.α. Υπάρχει επίσης Ποδοσφαιρικός Όμιλος του οποίου τα μέλη αθλούνται σε γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
(Απόσπασμα από άρθρο του Αναστασίου Αλ. Τζανίμη στο φύλλο 25 της εφημερίδας “ ΑΣΚΡΑ“, Σεπτέμβριος 2006)