23 Ιουνίου, 2024
 Η Άσκρη στην αρχαία ελληνική γραμματεία

Με βάση τη λέξη Άσκρη.
158 φορές ως ”Askra, 'Askra…v, 'Askra‹e, 'Askraik¾n, 'Askra‹on, 'Askra…oij, 'Askra‹oj, 'Askra…ou, 'Askra…J, 'Askra…wn, ”Askran, ”Askrh, ”AskrV, ”Askrhqen, ”Askrhi, ”Askrhn, 'AskrhnÕj, ”Askrhj.
Συγκεκριμένα στα :
AQHNAIOU, PERI MHCANHMATWN, 29,9.
AQHNAIOU NAUKRATITOU DEIPNOSOFISTWN, 13/71/24, 1/6/32, 3/60/4 και 13/71/23.
AIGISQOS ALEITHS 384α,1.
Ακοσίλαου, Επιγράμματα, F1α,2,F,14,3.
Ανθολογία Ελληνική, 2/1/38, 7/52/2, 7,54,1, 9/653/2 και 302/α5.
ANWNUMOU, EPITOMH RHTORIKHS, 3,643,30.
APOLLONIOU, IXTORIAI QAUMAXIAI, 13,1,2.
Αναφορά στο Όμηρο και τον Ησίοδο, 6.
Αρκαδίου του Γραμματικού, 30,19.
Αριστονίκου, Επισημάνσεις στην Ιλιάδα, 2,507,2 και 7,9,2.
Αριστοτέλους, Αποσπάσματα, 8,44,565,21 και 8,44,565,85.
Ακροπολίτη Γεωργίου, Επιστολή στον Ιωάννη, 67,15.
Αποσπάσματα Αδέσποτα, 1131Α,1.
GALHNOU QERAPEUTIKHS MEQODOU, 10,6,16.
Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, TOMH B. PERI TWN ETERWN. 1570,2.
Γαλίππου, Αποσπάσματα, 1α,4 και 9
Διονυσίου του Αλικαρνασέως, Ρητορικά, 1,1,22.
Δίωνος του Χρυσοστόμου, PERI BASILEIAS A, 55,1,9.
Ερμησιάνακα, αποσπάσματα, 7,23 και 7,24.
EK TWN EQNIKWN STEFANOUKAT' EPITOMHN, 133,12 και 134,2.
EUSTAQIOU, PAREKBOLAI EIS THN ILIADA, 1/6/28, 1/406/14 και 1/414/16.
Εφόρου, Αποσπάσματα, 1,4 και 100,2.
Ευδόξου, Αποσπάσματα, 353/3, 353/5 και 354,2.
EUTEKNIOU, PARAFRASIS EIS TON NIKANDRON, 22,9.
Ησύχιου Λεξικό, 2
HRWDIANOU, Αποσπάσματα, 3/1/340/10 και 3/2/348/27.
Ηγεσίνου, [ATQIS], 1 και 4.
Ησιόδου, ERGA KAI HMERAI, 640.
Θεμίστιου, QESIS EI GEWRGHTEON, 348,β,1,
Θεμιστίου, EIS QEODOSION TIS H BASILIKWTATH
TWN ARETWN, 184,γ,10.
Θεμιστίου, PERI TOU MH DEIN TOIS TOPOIS ALLA
TOIS ANDRASI PROSECEIN, 337,γ,2.
QEODWRHTOU, QERAPEUTIKH PAQHMATWN, 2,95,2 και 5,7,8.
Κλήμεντος του Αλεξανδρέως, Παιδαγωγός, 2,1,3,1,7.
KLHMENTOS, PROTREPTIKOS PROS ELLHNAS 2,41,2,5 και 7,73,3,1.
KASANDRA? ™pagwg»? KROISOS? MAQHTAI SATUROI, 384α,1.
Κωνσταντίνου 7ου του Πορφυρογέννητου, 23,5.
Λόμπου, Επιγράμματα σε ποιητάς, 143,16 και 143,7.
MENANDROG, PERI EPIDEIKTIKWN, 445,29.
MENANDROU, GENEQLIWN DIAIRESIS, 347,27.
Μαξίμου του Σοφιστού, Διαλέξεις, 23,7,β,1 και 23,7,β,2.
Μενάνδρου Προτέκτωρος, Ιστορία, 27,5.
MICAHLOU APOSTOLOU TOU BUZANTIOU, SUNAGWGH PAROIMIWN, 1,60,3.
Μιχαήλ Ψελλού, Selšntion, 25,165.
Μιχαήλ Ψελλού, LÒgoj kb, 4,109.
MOSCOU, EPITAFIOS BIWNOS 87.
Νίκανδρου, Θηριακά, 11.
Νόννους, PERIOCH TWN DIONUSIAKWN POIHMATWN, 13,75.
Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις, 9,29,1,4.
Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις, 9,29,1,4.
Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις, 9,29,2,6.
PACUMERH GEWRGIOU, ANDRONIKOS PALAIOLOGOS, 306,4.
Πλουτάρχου Αποσπάσματα, 82/2, 82/3 και 82/6.
Πλουτάρχου, PERI YUCHS, 501,Ε,10.
Πλουτάρχου, PERI OMHROU, 10.
Πλουτάρχου, Βίος Ομήρου, 1,12.
Πολλύχου, Ονομαστικόν, 6,63,4.
Πορφυρογέννητου K, PARAGGELMATA POLIORKHTIKA, 263,1.
PROKLOU DIADOCOU, Σχόλια στο Ησίοδο, 14,2 και 382,24.
Σχόλια στον Προτρεπτικό του Κλήμεντος του Αλεξανδρέως, 309,21.
PROKLOU DIADOCOU, Σχόλια στο «Έργα και Ημέραι» του Ησιόδου, 5/25, 8/29, 14/10, 19/10 και 1/177.
PROKLOU, Σχόλια στο «E&H», 631β/7, 11 και 19 και 633,3.
Σούδα, Λεξικό, 583/2, 1375/1 και 4185/1.
STEFANOU, EQNIKA, 21/12, 134/1, 368/7 και 396/16.
STRABWNOS GEWGRAFIKWN, 9/2/25/8, 9/2/25/14, 9/2/25/21, 9,2,35,3 και 9,2,35,5.
Σχόλια στον Αριστοφάνη, TA TOU DRAMATOS PROSWPA, 911α,3.
Σχόλια στο «Έργα και Ημέραι» του Ησιόδου, 633-640/9, 11, 14 και 22, καθώς και 635α/4, 638/1 και 737β/5.
Σχόλια στον Νίκανδρο, 11α,1.
Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα, 2,507α σχόλια 1 και 2.
Σχόλια στον Πλάτωνα, 340δ,2.
Σχόλια στον Προτρεπτικό του Κλήμεντος του Αλεξανδρέως, 309,21.
SUMEWN TOU MEGALOU GRAMMATIKOU, 1,6,9.
Τζέτζη, 549,18.
Τραγικά Αδέσποτα, 384α,1.
Φαβορίνου, Αποσπάσματα, 96,26,37.
Coiroboskoà, ScÒlia e„j toÝj •hmatikoÝj kanÒnaj, 42,4.
CRISTODWROU, Επιγράμματα, 2,1,38.
Χρονικό, LOGOS a. 5,1,14,4 και 13,1,10,5.
Χρύσιππου, Αποσπάσματα Λογικά και Φυσικά,1122,5.
Χωρικίου, EGKWMION EIS MARKIANON, 18,1,1,1 και 36,1,3,1.
Ψευδο –Auctores Ελληνιστώς, Αποσπάσματα, ν2,3.
WRIGENOU^S FILOKALIA, 20,6,29.
WRIGENOUS, PROS TON EPIGEGRAMMENON LOGON, 4,79,28.
Με βάση τη λέξη Περμησσός.
21 φορές ως Permhso‹o, PermhsÒj, Permhsso‹o, PermhssÕn, PermhssÕj, Permhssoà, Termhso‹o, TermhsÕj, Termhsso‹o, TermhssÕj, Termhssoà.
Συγκεκριμένα στα :
EUTEKNIOU, PARAFRASIS EIS TON NIKANDRON, 22,12.
Ησιόδου, QEOGONIA, 5.
Ησύχιου, Λεξικό, 1976,1.
Κράτητος, Αποσπάσματα, PERI TWN ATHNHSI QUSIWN, 6,1.
Νικάνδρου Θηριακά, 12.
Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις, 9,29,5,3 και 9,29,5,3.
STRABWNOS, GEWGRAFIKA, 9,2,19,9 και 9,2,30,5.
Σχόλια στην Θεογονία του Ησιόδου, 5β2/1, 5β2/6, 5β2/6, 5β1/1, 5β1/1, 5β2/1.
Σχόλια εις τον Νίκανδρον, 11δ,1 και 12γ,1.
Σχόλια εις τον Καλλίμαχον, 2α,20.
Με βάση τη λέξη Ολμειός.
29 φορές ως 'Olmeio‹o, 'OlmeiÕn, 'OlmeiÕj, ÐlmeiÒj, 'Olmeioà, 'Olmeiù, 'Olmi¦j.
Συγκεκριμένα στα :
Αρκαδίου, 49,5.
Γαληνού, Αλληγορίες στην θεογονία του Ησιόδου, 297,15.
Γουδιανού, Ετυμολογικόν, 497,19.
Ζοναρά, SUNAGWGH LEXEWN, 143,27 και 1443,1.
HRWDIANOU, PERI KAQOLIKHS PROSWiDIAS, 135,5.
HRWDIANOU, PERI ORQOGRAFIAS, 441/12, 441/14 και 559/31.
HSIODOU, QEOGONIA, 6.
Ησύχιου, Λεξικό, 594,1.
Καλλιστράτους, Περιγραφές Αγαλμάτων, 7,1,2.
Λουκιανού, PROS TON APAIDEUTON, 3,15.
Νόννους, DIONUSIAKA, 7,236.
Σούδα, Λεξικό, 181,12.
STRABWNOS, GEWGRAFIKA, 9/2/19/10, 9/2/30/5 και 9/2/25/26.
SUMEWNOS, ETUMOLOGIKON, 344,22 και 361,2.
Σχόλια στην Θεογονία του Ησιόδου, 5β1/2, 5β2/7 , 6/1 και 6/3.
FILOSTRATOU EIKONES, 2,8,6,5.
COIROBOSKOU, ORQOGRAFIA, 172/15, 210/3 και 246/17.
COIROBOSKOU, LEXIKON, 208,4.
Με βάση τη λέξη Αγανίππη.
8 φορές ως Agan…ph, 'Agan…pph, 'Agan…pphn
Συγκεκριμένα στα :
Γουδιανού, Ετυμολογικόν, 235,19.
Ελληνική Ανθολογία, 14,120,4.
Θρασύλλου, Αποσπάσματα, 2,10.
Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις, 9,29,5,2 και 9,29,5,3.
PLOUTARCOU, PERI POTAMWN, 16,1,10.
Σχόλια εις τον Καλλίμαχον, 2α,16 και 2α,24.
Με βάση τη λέξη Κερησσός.
7 φορές ως KerhssÕn, KerhssÕj, Kerhssù.
Συγκεκριμένα στα :
Ελληνική Ανθολογία, 73,6.
Παυσανία, Ελλάδος Περιήγησις, 9/14/2/4, 9/14/2/8, 9/14/4/2, 9/14/2/5 και 9/14/3/8.
PLOUTARCOU, KAMILLOS, 19,4,7.
Δεν περιλαμβάνονται οι 613 αναφορές στον Ελικώνα, οι οποίες κατά το μεγαλύτερο μέρος αφορούν στην Άσκρη. Πολλές είναι και οι αναφορές στην Ιπποκρήνη.